Shree Sai Baba Aarti (9)

Ata Svami Sukhe Nidra Kara Avadhuta,
Baba Kara Sainatha
Cinmaye He Sukhadhama Jauni Pahuda Ekanta ।
Vairagyaca Kunca Gheuni Cauka Zadila,
Baba Cauka Zadila
Tyavari Supremaca Sidakava Didhala ॥
Ata…

Payaghadaya Ghatalya Sundara Navavidha Bhakthi,
Baba Navavidha Bhakthi
Jnanacya Samaya Lavuni Ujalalya Jyoti ॥
Ata…

Bhavarthaca Mancaka Hrdayakasi Tangila,
Baba Kasi Tangila
Manaci Sumane Karuni Kele Sejela ॥
Ata…

Dvaitace Kapata Lavuni Ekatra Kele,
Baba Ekatra Kele ।
Durnuddhicya Gathi Soduni Padade Sodile ॥
Ata…

Asa Trsna Kalpaneca Soduni Galabala,
Baba Soduni Galabala
Daya Ksama Santi Dasi Ubhya Sevela ॥
Ata…

Alaksya Unmani Gheuni, Baba Najuka Duhsala,
Baba Najuka Duhsala
Niranjan Sadguru Svami Nijavila Sejela ॥
Ata…

Sadguru Sainatha Maharaja Ki Jaya…
Sri Gurudeva Datta ॥

Other Similar Pages