Shree Sai Baba Aarti (8)

Jaya Jaya Sainatha Ata Pahudave Mandiri Ho,
Alavito Sapreme Tujala Aarti Gheuni Kari Ho,
Jaya Jaya Sainatha Ata Pahudave Mandiri Ho,॥
Ranjavasi Tu Madhura Boluni
Maya Jasi Nija Mula Ho ॥ Jaya० ॥

Bhogisi Vyadhi Tuca Haruniya,
Nija Sevaka Dukhala Ho ॥ Jaya० ॥

Dhavuni Bhakta Vyasana Harisi
Darsana Desi Tyala Ho ॥ Jaya० ॥

Zale Asatila Kasta Atisaya
Tumace Ya Dehala Ho ॥
Jaya Jaya…

Ksama Sayana Sundhara Hi Sobha
Sumana Seja Tyavari Ho ॥ Jaya० ॥
Ghyavi Thodi Bhakta Jananci,
Pujanadi Cakari Ho ॥ Jaya० ॥
Ovalito Pancaprana Jyoti,
Sumati Kari Ho ॥ Jaya० ॥
Seva Kinkara Bhakta Priti,
Attara Parimala Vari Ho ॥
Jaya Jaya…

Soduni Jaya Dukha Vatate,
Sai Tvacharanasi Ho ॥ Jaya० ॥
Ajnestava Tava Asiprasada Gheuni,
Nija Sadanasi Ho ॥ Jaya० ॥
Jato Ata Yeu Punarapi,
Tvaccaranace Pasi Ho ॥ Jaya० ॥
Uthavu Tujala Saimaule,
Nijahita Sadhayasi Ho ॥
Jaya Jaya…

Other Similar Pages