Shree Sai Baba Aarti (13)

Arati Sai Baba,
Saukhyadatara Jiva,
Caranarajatali Dyava Dasa Visava,
Bhakta Visava ॥
Aarti…

Jaluniya Ananga,
Sasvarupi Rahe Danga Mumuksa Janan Davi,
Nija Dola Sriranga, Dola Sriranga ॥
Aarti…

Jaya Mani Jaisa Bhava,
Tayataisa Anubhava Davisi Dayaghana,
Aisi Tuzi He Mava, Tuzi He Mava ॥
Aarti…

Tumace Nama Dhyata,
Hare Sansruthivyatha Agadha Tava Karani,
Marga Davisi Anatha, Davisi Anatha ॥
Aarti…

Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma Sachara
Avatirna Zalase Svami Datta Digambara,
Datta Digambara ॥
Aarti…

Athan Divasa Gurvari, Bhakta Kariti Vari,
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari,
Bhayanivari ॥
Aarti…

Maza Nijadravya Theva,
Thava Carana-Raja-Seva
Magane Heci Aata,
Tumhan Devadideva, Devadideva ॥
Aarti…

Ichita Dina Chatak Nirmala Toya Nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala Apuli Bhaka,
Apuli Bhaka ॥
Aarti…

Other Similar Pages