श्री साईं बाबा मंत्र (१)

ॐ श्री साई नाथाय नमः ॥१॥
ॐ श्री साई लक्ष्मीनारायनाय नमः ॥२॥
ॐ श्री साई कृष्णरामशिव मारुत्यादिरुपाय नमः ॥३॥
ॐ श्री साई शेषशायिने नमः ॥४॥
ॐ श्री साई गोदावरीतट शीलधीवासिने नमः ॥५॥
ॐ श्री साई भक्तहृदालयाय नमः ॥६॥
ॐ श्री साईं सर्वहन्नीललाय नमः ॥७॥
ॐ श्री साई भूतवासाय नमः ॥८॥
ॐ श्री साई भूतभविष्यदभाववार्जिताय नमः ॥९॥
ॐ श्री साई कालातीताय नमः ॥१०॥
ॐ श्री साई कालाय नमः ॥११॥
ॐ श्री साई कालकालाय नमः ॥१२॥
ॐ श्री साई कालदर्पदमनाय नमः ॥१३॥
ॐ श्री साई मृत्युंजय नमः ॥१४॥
ॐ श्री साई अमर्त्याय नमः ॥१५॥
ॐ श्री साई मत्यभयप्रदाय नमः ॥१६॥
ॐ श्री साई जीवाधाराय नमः ॥१७॥
ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः ॥१८॥
ॐ श्री साई भक्तावनसमर्थाय नमः ॥१९॥
ॐ श्री साई भक्तावन प्रतिज्ञान नमः ॥२०॥
ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः ॥२१॥
ॐ श्री साई आरोग्यक्षेमदाय नमः ॥२२॥
ॐ श्री साई धनमांगल्यप्रदाय नमः ॥२३॥
ॐ श्री साई रिद्धिसिद्धिदाय नमः ॥२४॥
ॐ श्री साई पुत्रमित्रकलबन्धुदाय नमः ॥२५॥
ॐ श्री साई योगक्षेमवहाय नमः ॥२६॥
ॐ श्री साई आपद् बान्धवाय नमः ॥२७॥
ॐ श्री साई मार्गबन्धवे नमः ॥२८॥
ॐ श्री साई भुक्तिमुक्ति स्वर्गापवर्गदाय नमः ॥२९॥
ॐ श्री साई प्रियाय नमः ॥३०॥
ॐ श्री साई प्रीति वर्धनाय नमः ॥३१॥
ॐ श्री साई अंतर्यामिने नमः ॥३२॥
ॐ श्री साई सच्चिदात्मने नमः ॥३३॥
ॐ श्री साई नित्यानंदाय नमः ॥३४॥
ॐ श्री साई परमसुखदाय नमः ॥३५॥
ॐ श्री साई परमेश्वराय नमः ॥३६॥
ॐ श्री साई परब्रह्मणे नमः ॥३७॥
ॐ श्री साई परमात्मने नमः ॥३८॥
ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपिणे नमः ॥३९॥
ॐ श्री साई जगतपित्रे नमः ॥४०॥
ॐ श्री साई भक्तानां मात्रुधात्रूपितामहाय नमः ॥४१॥
ॐ श्री साई भक्ताभयप्रदाय नमः ॥४२॥
ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः ॥४३॥
ॐ श्री साई भक्तानुग्रहकातराय नमः ॥४४॥
ॐ श्री साई शरणागतवत्सलाय नमः ॥४५॥
ॐ श्री साई भक्तिशक्तिप्रदाय नमः ॥४६॥
ॐ श्री साई ज्ञानवैराग्यदाय नमः ॥४७॥
ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः ॥४८॥
ॐ श्री साई संशय ह्रदय दौर्बल्य पापकर्म नमः ॥४९॥
ॐ श्री साई ह्रदयग्रंथिभेदकाय नमः ॥५०॥
ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः ॥५१॥
ॐ श्री साई शुद्ध सत्वस्थिताय नमः ॥५२॥
ॐ श्री साई गुणातीत गुणात्मने नमः ॥५३॥
ॐ श्री साई अनंत कल्याणगुणाय नमः ॥५४॥
ॐ श्री साई अमितपराक्रमाय नमः ॥५५॥
ॐ श्री साई जयिने नमः ॥५६॥
ॐ श्री साई दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः ॥५७॥
ॐ श्री साई अपराजिताय नमः ॥५८॥
ॐ श्री साई त्रिलोकेशु अविघातगतये नमः ॥५९॥
ॐ श्री साईं अशक्यरहिताय नमः ॥६०॥
ॐ श्री साईं सर्वशक्तिमुर्तये नमः ॥६१॥
ॐ श्री साईं सुरूपसुन्दराय नमः ॥६२॥
ॐ श्री साईं सुलोचनाय नमः ॥६३॥
ॐ श्री साईं बहुरूपविश्वमुर्तये नमः ॥६४॥
ॐ श्री साईं अरूपाव्यक्ताय नमः ॥६५॥
ॐ श्री साईं अचिन्त्याय नमः ॥६६॥
ॐ श्री साईं सूक्ष्माय नमः ॥६७॥
ॐ श्री साईं सर्वन्तार्यामिने नमः ॥६८॥
ॐ श्री साईं मनोवागतीताय नमः ॥६९॥
ॐ श्री साईं प्रेममूर्तये नमः ॥७०॥
ॐ श्री साईं सुलभदुर्लभाय नमः ॥७१॥
ॐ श्री साईं असहायसहायाय नमः ॥७२॥
ॐ श्री साईं अनाथनाथदीनबन्धवे नमः ॥७३॥
ॐ श्री साईं सर्वभारभ्रुते नमः ॥७४॥
ॐ श्री साईं अकर्मानेककर्मसुकर्मिने नमः ॥७५॥
ॐ श्री साईं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॥७६॥
ॐ श्री साईं तीर्थाय नमः ॥७७॥
ॐ श्री साईं वासुदेवाय नमः ॥७८॥
ॐ श्री साईं सतांगतये नमः ॥७९॥
ॐ श्री साईं सत्परायनाय नमः ॥८०॥
ॐ श्री साईं लोकनाथाय नमः ॥८१॥
ॐ श्री साईं पावनान्घाय नमः ॥८२॥
ॐ श्री साईं अम्रुतांशवे नमः ॥८३॥
ॐ श्री साईं भास्करप्रभाय नमः ॥८४॥
ॐ श्री साईं ब्रह्मचर्य तपश्चर्यादि सुव्रताय नमः ॥८५॥
ॐ श्री साईं सत्यधर्मंपरायनाय नमः ॥८६॥
ॐ श्री साईं सिद्धेश्वराय नमः ॥८७॥
ॐ श्री साईं सिद्धसंकल्पाय नमः ॥८८॥
ॐ श्री साईं योगेश्वराय नमः ॥८९॥
ॐ श्री साईं भगवते नमः ॥९०॥
ॐ श्री साईं भक्तवत्सलाय नमः ॥९१॥
ॐ श्री साईं सत्पुरुषाय नमः ॥९२॥
ॐ श्री साईं पुरुषोत्तमाय नमः ॥९३॥
ॐ श्री साईं सत्यतत्त्वबोधकाय नमः ॥९४॥
ॐ श्री साईं कामदिषड्वैरिध्वंसिने नमः ॥९५॥
ॐ श्री साईं अभेदानंदानुभवप्रदाय नमः ॥९६॥
ॐ श्री साईं समसर्वमतसमताय नमः ॥९७॥
ॐ श्री साईं दक्षिणामूर्तये नमः ॥९८॥
ॐ श्री साईं वेन्कतेशरमनाय नमः ॥९९॥
ॐ श्री साईं अदभुतानन्तचर्याय नमः ॥१००॥
ॐ श्री साईं प्रपन्नार्तिहराय नमः ॥१०१॥
ॐ श्री साईं संसारसर्वदुःखक्षयकराय नमः ॥१०२॥
ॐ श्री साईं सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः ॥१०३॥
ॐ श्री साईं सर्वान्तर्बहि: स्थिताय नमः ॥१०४॥
ॐ श्री साईं सर्वमंगलकराय नमः ॥१०५॥
ॐ श्री साईं सर्वाभीष्टप्रदाय नमः ॥१०६॥
ॐ श्री साईं समरससनमार्गस्थापनाय नमः ॥१०७॥
ॐ श्री साईं समर्थ सदगुरु साईनाथाय नमः ॥१०८॥

Other Similar Pages