श्री साईं बाबा आरती (५)

जया जया साईनाथ
आता पहुडावे मंदिरी हो,
लावितो सुपरमे तुजला
आरती घेऊनि करी हो,
जया जया साईनाथ
आता पहुडावे मंदिरी हो,
रांजवसी तू मधुरा बोलुनी
माया जासी निज मुलं हो
भोगिसी व्याधी तुका हरुनिया,
निज सेवक दुःखाला हो
धावुनी भक्ती व्यसन
हरिसी दर्शन देशी त्याला हो
झाले असतील कष्ट
अतिशय तुमचे या देहाला हो ॥
जया जया…

कसं सायना सुंदर हि शोभा सुमन सेज त्यावरी हो
घावी थोडी भक्त जणांची पूजनादि चाकरी हो
ओवाळितो पंचप्राण ज्योती सुमती करी हो ।
सेवा किंकरा भक्त प्रीती अत्तर परिमळ वारी हो ॥
जया जया…

सोडूनि जया दुःख वाटते,
साई त्वचारंनासी हो
अजनेस्तव ताव असीप्रसाद
घेऊनि निज सदनासी हो
जातो आता येऊ
पुनरपि त्वच्चारणाचे पासी हो
उठवू तुजला साईमुले
नीजहिता साधायासी हो ॥
जया जया…

Other Similar Pages